shou开头成语(收开头成语)(八开头的成语开头的成语)

“上”开头的成语有哪些?

??上兵伐谋

上不得台盘

上不上,下不下

上不在天,下不着地

上不沾天,下不着地

上不属天,下不着地

上不着天,下不着地

上谄下渎

上谄下骄

上蹿下跳

上窜下跳

上当受骗

上当学乖

上得天时,下得地利

上德不德

上德若谷

上方宝剑

上方不足,下比有余

上竿掇梯

上根大器

上挂下联

上好下甚

上和下睦

上交不谄

上梁不正

上梁不正下梁歪

上了贼船

上陵下替

上楼去梯

上漏下湿

上?犗卤?

上慢下暴

上门买卖

上南落北

上篇上论

佛跳墙里有啥

上气不接下气

上勤下顺

上清童子

上情下达

上穷碧落下黄泉

上求材,臣残木

上求下告

上山捉虎,下海擒龙

上善若水

上上下下

上书言事

上树拔梯

上驷之才

上替下陵

上天不负苦心人

上天入地

上天无路,入地无门

上天下地

上天要价,落地还钱

上厅行首

上吐下泻

上推下卸

上闻下达

上无片瓦,下无插针之地

上无片瓦,下无立锥

上无片瓦,下无立锥之地

上无片瓦,下无卓锥

上无片瓦,下无卓锥之地

上无片瓦遮身,下无立锥之地

上下打量

上下翻腾

上下浮动

上下交困

上下交征

上下其手

上下天光

上下同门

上下同心

上下同欲

上下为难

上下无常

上下相安

上下一心

上下有等

上下有服

上下有节

上行下效

上医医国

上溢下漏

上用目,则下饰观

上有所好,下必甚焉

上有天堂,下有苏杭

上雨旁风

上援下推

上?A下报

上蒸下报

上之所好,下必从之

上之所好,下必甚焉

上知天文,下知地理

上智下愚

夫妻奋斗励志的句子shou开头成语(收开头成语)

能开头成语以能开头的四字成语有哪些?能开头成语<br/>以能开头

能写会算 能言快说 能言快语 能牙利齿 能言巧辩

搜狗问问-搜狗旗下最大互动问答社区

shou开头成语(收开头成语)

搜狗问问-搜狗旗下最大互动问答社区

版权声明:
作者:shiciw
链接:http://www.txsjsy.com/47082/
来源:tx诗词网
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>